ผู้ด้อยโอกาส ต้องดูแลอย่างไร

ผู้ด้อยโอกาส ต้องดูแลอย่างไร

แนวทางการดูแลผู้ด้อยโอกาส

1. เข้าใจความหมายและประเภทของผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง บุคคลที่เผชิญกับอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำรงชีวิต ส่งผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง เข้าถึงทรัพยากร โอกาส และสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้

ผู้สูงอายุ
คนพิการ
ผู้ยากไร้
เด็กด้อยโอกาส
ผู้ติดสารเสพติด
ผู้ต้องขัง
ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรม
กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่ม LGBTQ+

2. เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ด้อยโอกาสแต่ละกลุ่ม

ปัญหาและความต้องการของผู้ด้อยโอกาสแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อออกแบบแนวทางการดูแลที่เหมาะสม

3. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เน้นการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคม

4. สนับสนุนให้เข้าถึงทรัพยากรและโอกาส

สร้างกลไก ระบบ และบริการต่างๆ ที่เอื้อต่อการเข้าถึงทรัพยากร โอกาส และสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ออกแบบมาตรการ นโยบาย และกลไก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผู้ด้อยโอกาสเผชิญ

6. ส่งเสริมความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้ด้อยโอกาส

รณรงค์สร้างความเข้าใจ ลดอคติ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้ด้อยโอกาส

7. ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ร่วมมือกันในการดูแลผู้ด้อยโอกาส

ตัวอย่างแนวทางการดูแลผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ: สนับสนุนให้มีสุขภาพที่ดี เข้าถึงบริการทางสังคม มีกิจกรรม และมีส่วนร่วมในสังคม
คนพิการ: สนับสนุนให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และโอกาส
ผู้ยากไร้: ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ที่พักพิง และการประกอบอาชีพ
เด็กด้อยโอกาส: สนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษา มีโภชนาการที่ดี และได้รับการคุ้มครอง
ผู้ติดสารเสพติด: ให้การบำบัด ฟื้นฟู และฝึกอาชีพ
ผู้ต้องขัง: ให้การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่สังคม
ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรม: ให้การคุ้มครอง ฟื้นฟู และเยียวยา
กลุ่มชาติพันธุ์: ส่งเสริมวัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิต
กลุ่ม LGBTQ+: ส่งเสริมความเท่าเทียม ลดการเลือกปฏิบัติ