กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คืออะไร

กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คืออะไร

การกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คือ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุจากการสร้างเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์อาจรวมถึงการประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าหรือบริการ การให้ข้อมูล เป็นต้น การกำหนดวัตถุประสงค์จะช่วยให้การออกแบบเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ เช่น การขายสินค้าหรือบริการ

  • วัตถุประสงค์เชิงสังคม เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ เป็นต้น

  • วัตถุประสงค์เชิงส่วนบุคคล เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารข้อความหรือความคิดส่วนตัว เช่น การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว การสร้างเว็บไซต์เพื่อแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ เป็นต้น

การกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ควรระบุเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน เช่น ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ต้องการสร้างชุมชนออนไลน์ เป็นต้น

  • กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ควรสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ เช่น ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น

  • ทรัพยากรที่มี วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ควรสอดคล้องกับทรัพยากรที่มี เช่น งบประมาณ บุคลากร ความรู้ความสามารถ เป็นต้น

การกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์อย่างรอบคอบจะช่วยให้การออกแบบเว็บไซต์สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ